Båtvarv

Bestämmelser ÖMK:s båtvarv i Göviken

 

utgåva III
ändringslogg

Ändrad
Datum
Utgåva 1
xxxx-xx-xx
Revision till utgåva 2
1998-09-10
Revision till utgåva 3
2008-
Ändamål och syfte

Bestämmelsernas ändamål är att skapa ordning och rättvisa förhållanden för samtliga hyresgäster på varvet och ge alla båtägare riktig information om för varvet gällande regler. Detta för att undvika missförstånd och öka trivseln för alla. Bestämmelserna är en bilaga till ÖMK:s stadgar och har utvecklats genom ett antal tidigare styrelsebeslut.
Revision av dessa regler kan enligt klubbens stadgar ske löpande och gäller omgående efter styrelsebeslut.
Ägarförhållande
ÖMK arrenderar området av Östersunds kommun. ÖMK:s styrelse är beslutande organ med varvschef som verkställande.
ÖMK ansvarar ej för skada eller stöld som enskilda båtägare drabbas av på varvet.

Båtplats

Kölista för möjlighet till båthus och båtplats hålls uppdaterad och anslagen i klubbstugan genom varvschefens försorg.
Båtägaren hyr sin plats av klubben. En förutsättning för båtplats är medlemskap i ÖKM. Medlemskap garanterar dock ej båtplats. Båtplats är beroende av  varvschefens bedömning enligt nedan samt hänsyn till kölista.
Båtplats får ej överlåtas. En uppsägning av båtplatsen innebär att platsen återgår till klubben som äger rätt att fördela platsen enligt kölista.
Båttäckning får göras på vagn eller båt på sådant sätt att flyttning av båt och vagn kan ske utan hinder av täckningen.
Båthus anses som båttäckning över båtplatsen. All försäljning eller utlåning anmäls till varvchef och styrelse som förmedlar försäljningen. Den tidigare ägare av båthuset måste sälja båthuset vidare till den klubbmedlem som blir tilldelad platsen enligt kölistan. Finns ingen köpare är det ägarens ansvar att riva och forsla bort båthuset.
Alla båtar skall vara placerade på båtvagn för att i trängande fall snabbt kunna flyttas.
Båt som tidigare ej har haft plats på varvet skall vara anmäld till kölistan senast den 1 september för att besked om plats skall kunna lämnas.

Varvschefens befogenheter

Varvschefen svarar för hur stort antal båtar, vilken typ av båt varvet kan ta emot samt placering av dessa inom varvsområdet. Detta är beroende av transportmöjligheten av båtarna, säkerhetsaspekter samt möjlighet att ha överblick över varvet som helhet.
Klubbmedlem som har på varvet är skyldig att rätta sig efter varvschefens direktiv och anvisningar och att biträda varvschefen med arbete som denne finner påkallat.
Varvschefen har en vice varvschef underställd som har samma befogenheter som varvschefen.
ÖMK, varvschef och traktorförare tar inget ansvar för skador som kan uppstå på båtar eller vagnar under transport på varvet eller vid sjösättning/upptagning.
Varvschefen äger rätt att placera om båtar som inte står i båthus.

Båtägarens ansvar

Alla båtar på ÖMK:s varv ska ha en gällande försäkring.
Båtvagn skall fungera som sjösättnings- och upptagningsvagn. Den skall därför vara underhållen och  konstruerad så att den ej vållar båtägare och traktorförare större besvär vid transporten. Varvschef kan efter besiktning vägra transportera båten om han anser vagnen ej vara säker för transport.
Undantag från regeln att alla båtar skall stå på vagn kan göras efter anmälan till varvschef.
Det är båtägarens ansvar att båten placeras rätt på vagnen vid sjösättning och upptagning. Båtägaren svarar också för att erforderlig hjälp finns för hantering av bår och vagn.
Båtvagnar skall vara märkta med namn och telefonnummer för att underlätta för alla att komma i kontakt med en båtägare vid t.ex. stöld eller skadegörelse.
Varje båtplatsinnehavare är ansvarig för sin och övrigas personsäkerhet inom tilldelad båtplats. Dit räknas t.ex. elsäkerhet, brand och risk för ras från tak och täckning. Eluttag som ej är låst när kontakten är uttagen får ej placeras lägre än 1,7 m över mark eller vara åtkomlig för barn. Elsladd skall därför tas ur från matande systemuttag när arbete ej pågår.
Båtägare skall hålla täckning och hus i ett gott skick.
Båtägare skall hålla god ordning på sin båtplats. Under sommaren skall täckning och virke för täckning samlas ihop och stuvas på vagn så att flytt av båtvagnar möjliggörs.
Innan båt ämnar varvet skall alla avgifter vara betalda.

Ordningsregler

Arbetsdagar på varvet samt dagar för upptagning och sjösättning bestäms på årsmöte och redovisas i protkoll samt på ÖMK:s hemsida, http://www.omk.se. Ev ändringar från dessa datum p g a dåligt väder meddelas genom anslag på varvet och på hemsidan.
Upptagning och sjösättning är ett gemensamt arbete. Det innebär att alla hjälper till så att sjösättning och upptagning går snabbt och smidigt. Varvschef utser hjälp på varvsplanen och för dirigering av trafik innan arbetet påbörjas.
Endast av klubben utsedda traktorförare är behöriga att handha och köra traktorn.
Varvets elsystem är i enlighet med med gällande elsäkerhetsföreskrifter och avsäkring gjord i enlighet med huvudsäkringar gällande för abonnemanget. System utomhus är utrustat med jordfelsbrytare. Beskrivning och handhavandeinstruktion finns anslaget i klubbhuset.
Inga arbets- eller skyddskläder får hänga i klubbstugan
Verkstaden har alla båtägare på varvet tillgång till. Det åligger var och en som använt verkstaden att städa efter sig. Tag även med det arbete som bearbetats i verkstaden till eget båthus. Verkstaden får inte bli förvaringsplats i onödan. Material som behöver skyddas under pågående arbete (lackering, plastning, etc) kan förvaras i verkstaden under torkning.
Innehavare av båtplats är skyldig att delta vid arbetsdagar för anläggningens skötsel, underhåll eller ändring. Om en kallad medlem utan att meddela sig om frånvaro uteblir från arbetsdag, debiteras denne enligt de avgifter styrelsen och årsmötet fastställt.
Alla grindar till varvet skall normalt låsas även om arbete på varvet pågår. Körgrinden skall alltid hållas låst. Vid behov av transport till och från båthus där körgrinden behöver öppnas meddelas varvschef eller annan medlem i styrelsen.

Miljö

Det åligger varje båtägare på varvet att ta reda på och transportera bort miljöfarligt avfall. Klubben har inga möjligheter med nuvarande avgifter att anlägga och sköta miljöstation på varvets område. För tips och råd besök dessa sidor på internet;
Östersund kommun http://www.ostersund.se/miljohalsa/
Svenska båtunionen http://www.batunionen.com/modules/miljoparm/pages/

Avgifter

Avgifter bestäms vid årsmöte och regleras i  ”ÖMK avgifter för medlemskap och varv.”
Båtplatsinnehavare som har sin båt kvar på varvet en längre tid för renovering e.d., skall anmäla detta skriftligen till varvschef. Denna anmälan skall innehålla en beskrivning av arbetets omfattning. Om uppställningen av båten beräknas pågå längre än två år skall beskrivningen även omfatta en tidplan för varje år. Varvschefen och styrelsen gör årligen en besiktning för att kontrollera att tidsplanen följs. Omförhandling av tidsplan av tidsplanen sker årligen om båtplatsinnehavaren har skäl för att hans tidsplan förändrats.
Avgiften för båtar som stått en längre tid på varvet utgår från den årliga avgift båtplatsinnehavaren har. Om inget arbete utförs på båten kommer avgiften att höjas med 100% vartannat år.

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup